Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego smykowo24.pl

 

Sklep internetowy smykowo24.pl działający pod adresem http://www.smykowo24.pl (dalej: "Sklep internetowy smykowo24.pl") prowadzony jest przez firmę:

MISZTAL Katarzyna Miszka

ul. Porzeczkowa 1

41-806 Zabrze

Tel. 514 982 500

E-mail: sklep@smykowo24.pl

NIP: 648-251-73-53

REGON: 142452829

dalej nazywaną "Sprzedawcą" lub "Usługodawcą".

 

DEFINICJE

1. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

2. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym smykowo24.pl będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu internetowego smykowo24.pl, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

4. REJESTRACJA -jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.

5. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego smykowo24.pl

6.USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego smykowo24.pl

7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

&1

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego smykowo24.pl

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a) Konto Klienta w sklepie internetowym

b) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie zamówienia w Sklepie internetowym smykowo24.pl

c) Newsletter

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu;

b) Dostęp do poczty elektronicznej;

c) Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą; JavaSkript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaSkript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych ze stanem faktycznym.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego smykowo24.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
 

&2

Świadczenie usług elektronicznych

1. W ramach sklepu internetowego smykowo24.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym smykowo24.pl zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych Klienta:

a) imię i nazwisko

b) adres

c) adres e-mail

d) numer telefonu kontaktowego oraz Hasło

3.2 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie internetowym smykowo24.pl zostaje zawarta w momencie z korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktów do Koszyka)

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym smykowo24.pl jest zawierana na czas nieokreślony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

&3

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego smykowo24.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują- są wykazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszty Dostawy" pod adresem

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży przy pomocy interaktywnego formularza należy wejść na stronę Sklepu internetowego smykowo24.pl, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:

imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Złóż zamówienie".

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca (1) potwierdza jego otrzymanie (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl 

&4

Dostawa
 

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie 48 godzin od momentu zapłaty za Produkt bądź wyboru przesyłki za poraniem.

2. Jeżeli będzie konieczność skompletowania Zamówienia, wyżej wymieniony termin może się przedłużyć do 7 dni roboczych. Jednak, o tym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Klient w tym momencie ma również prawo do odstąpienia od umowy na całość lub część zamówienia.

3. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem przez Klienta:

a) za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl pod adresem http://www.smykowo24.pl/Czas-i-koszty-dostawy

 

&5

Płatność

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a) za pobraniem (płatność gotówką kurierowi);

b) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości  e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)

c) szybkim przelewem poprzez płatności imoje: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski

d) gotówką - przy odbiorze osobistym

2. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

&6

Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient będący jednocześnie  Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w &6 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

1.2. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 1.1 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

3. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cenna rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6)dostarczania prasy;(7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

& 7

Reklamacje

1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

a)Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

b)Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres

Smykowo ul. Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@smykowo24.pl

c)Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób

d) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

&8

Dane osobowe
 

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest właściciel sklepu, firma MISZTAL Katarzyna Miszka, ul.Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Polityka prywatności

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne

 

§ 9 Newsletter

 

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie głównej sklepu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego smykowo24.pl.

2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 

1.Klient  posiada  możliwość  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń

2. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Konsumenta  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasad  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach  internetowych  rzeczników  konsumentów, Inspekcji  Handlowych  oraz  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów

 

&11

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2.Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl